กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Cloud Meetings) นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย. / ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย / คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย (ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 / ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์ ดังนี้ 1. สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง 2. ความก้าวหน้าโครงการกำหนดติดตามและประเมินผล แผนงาน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3. โครงการเพชรในตม 4. พ.ร.บ. ประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 5. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ที่น่าสนใจ – แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผา – การพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึก อพป. 6. การติดตามความคืบหน้าคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีการค้ามนุษย์ 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม 8. ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

admin2

รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meetings นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงราย.  ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย  คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37  รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ท. และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ  Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบสรุปสถานการณ์ ดังนี้ 1. สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง 2. ความก้าวหน้าโครงการกำหนดติดตามและประเมินผล แผนงาน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3. โครงการเพชรในตม 4. พ.ร.บ. ประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 5. การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ที่น่าสนใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผาการพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึก อพป. 6. การติดตามความคืบหน้าคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีการค้ามนุษย์ 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม 8. ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

สมคิด อินต๊ะเนตร

Next Post

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meetings นาย ภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ.เชียงรายผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผบ.มทบ.37 รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย (ท.) และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 ผอ.รมน.ภาค 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสรุบสถานการณ์ ดังนี้ สรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคง ความก้าวหน้าโครงการกำหนดติดตามและประเมินผล แผนงาน ตำบล มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โครงการเพชรในตม พ.ร.บ. ประมาลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 การนำเสนอการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของ กอ.รมน.จังหวัด ที่น่าสนใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันจากการเผา การพัฒนาศักยภาพชุดครูฝึก อพป. การติดตามความคืบหน้าคดีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและคดีการค้ามนุษย์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือด้วยการลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสม ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ […]

ข่าวภูธร