น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของ

admin2

น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=0PmzwmBqNsM[/embedyt]ชุมชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สะปัน อำเภอบ่อเกลือ ที่ศาลาประชาคมบ้านสะปัน อ.บ่อเกลือ จ.น่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชน ทั้งประชาชนในพื้นที่ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่พักในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ เพื่อที่จะนำปัญหาและความต้องการไปแก้ไขปัญหาต่อไป นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ทางจังหวัดได้รับฟังปัญหา และความต้องการของชุมชน โดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน การก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา การจัดการบริหารขยะ และปัญหาอื่น ๆ ในภาพรวมทั้งหมดที่ได้มีการนำเสนอในวันนี้ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งนี้หลังจากการได้ลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ทางจังหวัดจะ

ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาต่าง ๆ และจะลงมาแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง บางปัญหาอาจสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในเร็ววัน แต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามในวันนี้จึงถือเป็นการร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางอำเภอได้ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ โดยประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ และกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือให้เกิดความยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีอัตลักษณ์ความเป็นน่าน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้หลังจากนี้ทางอำเภอจะเตรียมจัดทำแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอำเภอบ่อเกลือ โดยการระดมความคิดเห็นทั้งของผู้ประกอบการ และของประชาชน เพื่อนำปัญหาที่รับทราบในวันนี้ มาประมวลผลเป็นแผนการแก้ไขปัญหาท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลือ นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคส่วนราชการ หน่วงานของรัฐ ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดร.ทวน อุปจักร์ ประธานชมรมผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารอำเภอบ่อเกลือ กล่าวว่า จากปัญหาที่ผ่านมาของอำเภอบ่อเกลือ ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร ประกอบกับการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เบื้องต้นทางชมรมผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารอำเภอบ่อเกลือ ได้หารือร่วมกันกับนายอำเภอบ่อเกลือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการจัดระเบียบ การวางแผน การกำหนดกฎกติการ่วมกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และเป็นแนวทางการดูแลด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบ่อเกลืออย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ จะลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องร่วมกับประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ. น่าน

Next Post

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปรุ […]

ข่าวภูธร