พิษณุโลก วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะ

admin2

พิษณุโลก วิทยาลัยบรมราชชนนี พุทธชินราช คณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวสาธารณสุข จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลสมอแขปีที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีณฐพล นพณัฐธนากุล ปลัดอําเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลสมอแขปีที่ 1 โดยมี นางสาวดวงพร หุ่นตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช นายศรัณยู จันทร์เกษม ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข นางนสหชม เอโหย่ หัวหน้าศูนย์บริหารสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข นายธรรมรัตน์ เพชรรี สาสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ร่วม MOU การพัฒนาตำบลสมอแข ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีสุขภาพดี สามารถพึ่งตนเองได้
เนื่องด้วยในปัจจุบัน ปัญหาโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีแนวโน้มป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น โดยหนึ่งในการแก้ปัญหา คือ มีการดำเนินการตามนโยบายด้านสาธารณสุข เป็นไปตามหลักการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมบทบาทของประชาชนในท้องถิ่น และชุมชน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทางด้านวิชาการจากทั้งหลายหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โรงพยาบาลพุทธชินราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอแข ฝ่ายปกครอง ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการจัดการโรคเรื้อรังตำบลสมอแข ปี 1” มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อจัดทำพันธะสัญญาความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อพัฒนาภาวะสุขภาพประชาชนในตำบลสมอแข ให้มีความเข้มแข็งด้านการจัดการโรคเรื้อรัง เป็นแหล่งความรู้ด้านวิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โครงการนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นพิธีลงนามในพันธะสัญญาความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมที่ 2 วันที่ 25 มกราคม 2565 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำอสม. ในการจัดการโรคเรื้อรัง

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

มทบ.37 โดย​ นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาค

มทบ.37 โดย​ นฝ.นศท.มทบ.37 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิ […]

You May Like

ข่าวภูธร