จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 แบบ NEW

admin2

จังหวัดพิษณุโลก จัดงานวันครู ครั้งที่ 66 แบบ NEW NORMAL ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.ที่บริเวณหน้าหอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 500 คนได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์จำนวน 66 รูปเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ท่ามกลางมาตรการและรูปแบบงานในแบบ “New Normal” โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและการเว้นระยะห่างทางสังคม มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ร่วมงาน บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่จุดลงทะเบียนและบริเวณสถานที่จัดงาน ผู้ร่วมงาน CHECK-IN และ CHECK-OUT ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของภาครัฐ การจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง 1.5 -2.0 เมตร และที่สำคัญที่สุดผู้เข้าร่วมงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลาในการเข้าร่วมงาน
โดยในเวลา 09.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 66 พร้อมนำข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฎิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ทำพิธีบูรพาจารย์ พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์ ของครูอาวุโสนอกประจำการ (นายสรปรัชญ์ ไวกสิกรณ์) กล่าวนำสวดฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และครูอาวุโสในประจำการ (นายสุริยา จันทิมา) นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
พร้อมนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โล่และเกียรติบัตรแก่ครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดีในปีนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้แนวคิด “พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล”
ทั้งนี้ ในปี 2565 พอเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ว่า “พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต” และมอบสารวันครู เพื่อส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีไปยังครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั่วประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติเสมอมา

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ชุมชนบ้านแม่จอก ร่วมกับ อบต.หัวทุ่ง ร่วมแรงร่วมใจ สร้าง

ชุมชนบ้านแม่จอก ร่วมกับ อบต.หัวทุ่ง ร่วมแรงร่วมใจ […]

ข่าวภูธร