กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุน

admin2

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด การชุมชนสัมพันธ์ พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองอ้อ หมู่ 2 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 เวลา 0830 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร มอบหมายให้ พ.ต.สมเดช ช่างนาค รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนฯ พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย อบรมให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาของชุมชน สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนวิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โควิด-19 เข้าสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน พร้อมทั้งมอบ อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางบุษบา บุญญ

วันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นางบุษบา […]

ข่าวภูธร