จังหวัดตาก สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา

admin2

จังหวัดตาก สถานการณ์ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก 5 มกราคม 2565 ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การสู้รบในประเทศเมียนมา ในพื้นที่ตรงข้ามจังหวัดตาก ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เป็นต้นมา ได้เกิดการปะทะกันหลายครั้ง ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง Karen National Liberation Army : KNLA กองพลน้อยที่ 6 ในพื้นที่บ้านเลเก้ก่อ จังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านตรงข้าม ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้มีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม.ได้อพยพข้ามมายังฝั่งไทย ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ กองกำลังนเรศวร รับผิดชอบอำนวยการดูแล ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. ร่วมกับศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บ้านมหาวัน บ้านหมื่นฤาชัย บ้านแม่ตาวกลาง บ้านดอนชัย และบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง โดยได้ดำเนินการตามหลักมนุษยธรรม มีรายละเอียดดังนี้ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก, จังหวัดตาก, กองกำลังนเรศวร และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมดูแล ความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีพ โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. ตามหลักมนุษยธรรม โรงพยาบาลแม่สอด จัดแพทย์ พยาบาล เข้าดูแลและให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดตาก ร่วมกับ กองกำลังนเรศวร อำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะ รับ-ส่ง ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยความสมัครใจ กองกำลังนเรศวร จัดกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ ในการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานที่พักพิงของ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ กองกำลังนเรศวร ได้เพิ่มมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง ด้วยจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี, การเดินเท้า, ทางเรือ และขี่ม้าลาดตระเวนตามแนวชายแดน รวมทั้งได้จัดยานเกราะล้อยาง จากกอง

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ด้วย ปัจจุบัน 5 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น. สถานการณ์ปะทะภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. ได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยความสมัครใจไปแล้ว จำนวน 8,846 คน คงเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา ผภสม. จำนวน 2,231 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว คอกวัวเมยโค้ง บ้านมหาวัน อำเภอแม่สอด เท่านั้น ที่ยังรอการเดินทางกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสต่อไป ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า การบูรณาการกำลังป้องกันชายแดนเพื่อปกป้องอธิปไตย และพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ จะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น เพื่อให้พี่น้องคนไทยทุกคนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติสืบไป คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3 วันที่ 6 มกราคม 2565

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จังหวัดเชียงใหม ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยมีคนนำพา

จังหวัดเชียงใหม ต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยมีคนนำพา […]

ข่าวภูธร