อาชีวะอุบลฯภูมิใจ เปิดเทอมใหม่วันแรก เลขาธิการ

admin2

อาชีวะอุบลฯภูมิใจ เปิดเทอมใหม่วันแรก เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชื่นชมให้กำลังใจ ครู บุคลลากร นักเรียน นักศึกษา ขานรับนโยบาย เรียนดีมีความสุข วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมรองผู้อำนวยการ 4 ฝ่าย นำตัวแทนคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นำโดย ดร.ประดิษฐ์ พาชื่น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นายลิขิต พลเหลา รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นางสุภาภรณ์ บุปผาพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 และคณะผู้บริหารจากสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ดร.นิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับด้วย

ในโอกาสนี้ นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะการดูแลผู้เรียนด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมใช้งานและมีความทันสมัยสอดรับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ภายใต้นโยบาย เรียนดีมีความสุข รวมทั้งห้องสุขาที่มีความสะอาด พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อนักเรียน นักศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สุขาดี มีความสุข จากนั้นนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวมอบนโยบายในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้บริหาร ครูบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตามวิสัยทัศน์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบนแนวทาง สานงานต่อ ก่อเริ่มงานใหม่ ด้วยหัวใจเดียวกัน OVEC ONE TEAM พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสุขา และการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านมา อย่างชื่นชมและให้กำลังใจ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันเปิดเทอมวันแรก
นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวขอบคุณและชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดีมีความสุข สุขาดี มีความสุข โดย พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเน้นย้ำว่า พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฝากให้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรในสถานศึกษา รักษาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน รู้จักปรับสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในสถานศึกษา และอย่าลืมให้ความสนใจตนเอง รู้จักพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพของตน เพราะคุณภาพจะเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าว

Next Post

อยุธยา สืบสานวันวิสาขบูชา อยุธยาซิตี้พาร์ค น้อม

อยุธยา สืบสานวันวิสาขบูชา อยุธยาซิตี้พาร์ค น้อมอัญ […]

ข่าวภูธร