จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้ทรัพยากรธรรมชาติของสัตว์น้ำให้ยั่งยืน วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีศรีอยุธยา นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด โดยมี นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลาง อำเภอบางปะอิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมประมง ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบัน สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ หรือปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพประมงและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพทำการประมง สร้างจิตสำนึก หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำ กรมประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสม เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด ในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในงานวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด และปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเก็บเกี่ยว

เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวใน […]

ข่าวภูธร