วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เฉลิมพระเกียรติ

admin2

วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา 0๗.๐๐ น. ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๗.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นครพระนครศรีอยุธยา พันจ่าเอกสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นาย กฤษณ์ เถื่อนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีพนครพระนครศรีอยุธยา นายดาบ สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา และ หัวหน้าส่วนราชการประชาชน เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี
พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน ๑๐ รูป
ประธาน เดินทางถึงบริเวณพิธีและเข้านั่งประจำที่
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานถวายธูปเทียนแพ เปิดกรวยกระทงดอกไหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหล ศาสนพิธีกรอาราธนาศีล
ประธานสงฆ์ให้ศีล ศาสนพิธีกรอาราธนาพระปริตร
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการถวายผ้าไตร
และเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป
พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ
ประธานกราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา
ประธานถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี กิจกรรมปล่อยปลา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เสร็จพิธี ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศล

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

กาญจนบุรี - นำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีทาง

กาญจนบุรี – นำทุกภาคส่วนร่วมประกอบพิธีทางศาส […]

You May Like

ข่าวภูธร