อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจรังสรรค์บุษบกงดงามสมพระ

admin2

อาชีวะอุบลฯ ภูมิใจรังสรรค์บุษบกงดงามสมพระเกียรติอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ สืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี วันที่ 1 สิงหาคม 2566 นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวธนิดา วรรณแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำตัวแทนครูและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ทุกปีมาโดยตลอด ซึ่งวันนี้ได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน มาประดิษฐานบนรถบุษบก
ไปประดิษฐาน ณ เศวตฉัตรราชวัตร หน้ามณฑลพิธีลานหน้าศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชลธี ยังตรง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนร่วมในพิธีสำ หรับรถบุษบกเพื่อใช้ในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานฯ นั้นจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประดับตกแต่งรถบุษบกให้สวยงามและสมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี โดย นางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ผู้ อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้มอบหมายนายสุรศักดิ์ คำมั่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นำคณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์
คณะวิชาศิลปกรรม ออกแบบและจัดทำโครงสร้างรถอัญเชิญเทียนพระราชทาน จำนวน 3 คัน และแผนกวิชาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิชาคหกรรม จัดตกแต่งรถขบวนอัญเชิญเทียนพระราชทานด้วยดอกไม้ประดับประดา เน้นความประณีต สวยงาม
สมพระเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดอุบลราชธานีและของชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

Next Post

งามคักหลาย อาชีวะอุบลฯ รำสืบสานนำฮอยเมือ

งามคักหลาย อาชีวะอุบลฯ รำสืบสานนำฮอยเมืองอุบลฯ ชุด […]

ข่าวภูธร