สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯจำกัด จัดประชุมใหญ่

admin2

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลฯจำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2566 วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมปทุมมณีเทวา นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี ได้เชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดประจำปี 2566 ชุดที่ 63 จำนวน 465 คน กรรมการดำเนินการ จำวน 15 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน ผู้จัดการจำนวน 1 คน เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. นายองอาจ สารพัฒน์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกร์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานีได้ดำเนินการประชุมดังนี้ การกำหนดปฏิทินจ่ายเงินกู้สามัญ ประจำปี 2566 เดือนพฤษภาคม 2566 วันที่จ่ายเงินทุกวันอังคารและวันสิ้นเดือน 2,9,16,23,30 เดือนมิถุนายน 6,13,20,27,30 เดือนกรกฏาคม 4,11,18,25,27 เดือนสิงหาคม 2,8,15,22,29 เดือนสิงหาคม 2,8,15,22,29 เดือ กันยายน5,12,19,26,29 เดือนตุลาคม 3,10,17,24,31 เดือนพฤศจิกายน 7,14,21,28,30 เดือนธันวาคม 6,12,19,26,29 ถ้าถูกวันหยุดให้เลื่อนไปจ่ายในวันทำการถัดไป รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 4 เดือน มกราคม-เมษายน 2566 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 63/2566 จำนวนสมาชิกทุกประเภท 18,676 คน กำไรสุทธิ 262,820,343.36 บาท ข้อมูลรายละเอียดการดำเนินการโครงการสวัสดิการ จำนวน 5 โครงการ 1.โครงการสวัสดิการ ส.ค.ส.1จำนวนสมาชิก 13,122 คนข้อมูล31พ.ค.2543 สมาชิกนำเงินเข้าร่วมโครงการเป็นเงิน5,000บาท ถึงแก่กรรมจ่ายเงินสงเคราะห์ รายละ100,000บาท 2.โครงการสวัสดิการ ส.ค.ส.2 จำนวนสมาชิก 13,200 คนสมาชิกนำเงินเข้าร่วมโครงการจำนวนเงิน 10,000บาท ถึงแก่กรรมจ่ายเงินสงเคราะห์รายละ 200,000บาท 3.โครงการสวัสดิการ
ก.ส.ค.จำนวนสมาชิก 13,639 คน สมาชิกบริจาคจำนวน15,000บาท ถึงแก่กรรมหรือให้ออกจากราชการหรืองานประจำโดยมีความผิดจ่ายรายละ 300,000 บาท 4.โครงการสวัสดิการ ก.น.ส.จำนวนสมาชิก6,105 คน สหกรณ์โอนเงินกองทุนสวัสดิการเข้าเป็นเงินทุนสำรองของสหกรณ์ 12 ตุลาคม 2543 โอนเข้าเป็นทุนสำรองจำนวน15,645,000บาท ปี 2548 โอนเข้าเป็นทุนสำรอง 23,189,000 บาท และตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีครั้งแรกโดยมติที่ประชุมใหญ่ประจำปี 2543 ในวันที่ 28 มกราคม 2544 จำนวน1,773,850.00 บาท 5.โครงการสวัสดิการร่มเกล้าไทรทอง สมาชิกต้องฝากเงินสวัสดิการไว้กับสหกรณ์ อายุไม่เกิน 60 ปีรายละ 10,000 บาท อายุ 60 ถึง 69 ปี รายละ 15,000 บาท และอายุ 70 ปีขึ้นไปรายละ 20,000 บาท จำนวนสมาชิก 9,097 คน เมื่อบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม จ่ายให้มายาทรายละ 100,000 บาท สหกรณ์โอนเข้าเป็นเงินทุนสำรองของสหกรณ์เป็นเงิน 144,120,000 บาท เงินทุนสำรองของสหกรณ์รวมเป็นเงิน576,830,200บาท ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัดถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ระงับการจ่ายเงินโครงการสวัสดิการจำนวน5โครงการดังกล่าวเป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่(อบ)22/2566สั่งณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพราะนายทะเบียนสหกณ์ไ ด้พิจารณาเห็นว่า เป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 ซึ่งหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและปรับอีกไม่เกินวันละสองหมื่น บาทตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 63/2566โดย
นายองอาจ สารพัฒ์ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด ทำหนังสือหารือไปยังสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2ครั้งและได้ระงับการจ่ายเงินโครงการทั้ง5 โครงการตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็น ต้นมาซึ่งถือว่าเป็นวันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งให้ระงับการจ่ายเงินตามโครงการสวัสดิการจำนวน 5โครงการดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกส่วนหนึ่งยังไม่ได้รับเงินสวัสดิการ รวมทั้งสิ้น.111,391,000 บาท การพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2566 เนื่องจากไม่ได้อนุมัติงบประมาณในการบริหารให้เกิด ประโยชน์ต่อสหกรณ์ และสมาชิกจำนวน 6 รายการเป็นเงิน 1,310,600 บาท การพิจารณาทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การออกใบเสร็จเรียกเก็บ ประจำเดือนและถือใช้ใบเสร็จออนไลน์ B-BILL ค่าใช้จ่าย 107,000 บาท เดียว ระยะเวลาดำเนินการใช้เวลา 5 นาทีในการอัพโหลด ข้อมูลขึ้นระบบสมาชิกสหกรณ์ความปลอดภัยข้อมูลรายละเอียดการชำระหนี้แต่ละเดือนอยู่ในระบบข้อมูลของสมาชิกสามารถตรวจสอบได้ ง่ายและบุคคลอื่นไม่สามารถดูข้อมูลได้เนื่องจากการเข้าระบบต้องมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลเท่านั้นระยะเวลาการรับทราบข้อมูลเรียกเก็บสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ภายหลังจากการประมวลผลข้อมูลเข้าระบบและข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันซึ่งสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.ubonteacher.com แอพพลิ เคชั่ของสหกรณ์ผ่านทาง smartphone.Pc.notebook I อนุมัติ

Next Post

อุบลฯ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับการจ่ายเงินให้แก่

Post Views: 199 อุบลฯ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งระงับการ […]

ข่าวภูธร