รวมพลัง”บวร”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ

admin2

รวมพลัง”บวร”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค
นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โครงการ พลัง “บวร” บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาสู่หมู่บ้านอย่างยั่งยืน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ.ห้องประชุมเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้บันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม อนึ่งนางปริศนา เนินผา ปลัดอำเภอปฎิบัติหน้าที่เลขานุการ แจงการ
จัดกิจกรรมดังนี้
1.ประชุมและร่วมวางแผนการน้อมนำปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงกลุ่มผู้นำและครัวเรือนที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิต 2.ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการพึ่งตนเอง ได่แก่ การทำปุ๋ยหมัก,การปลูกผักสวนครัว,การเลี้ยงปลา,ปลูกพืชเศรฐกิจพื้นเมือง และการจัดทำธนาคารเมล็ดพันธุ์ประจำหมู่บ้าน 3. ถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่มีอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์ เน้นการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4.ให้ความรู้กิจกรรม หมู่บ้านวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 5. เยี่ยมบ้านกลุ่มด้อยโอกาส และประสานหน่วยงานข้างเคียง ทำการช่วยเหลือร่วมกัน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บูรณาการป้องกัน

อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ บูรณาการป้องกันการกระทำ […]

ข่าวภูธร