ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จ.มุกดาหารปล่อยแถวประกาศ

admin2

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร จ.มุกดาหารปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติดยุทธการเปิดฟ้าเมือง มุกดาหารประจำปี 2566 วันที่ 31 ม.ค. 2566 เวลา 10.00 น.ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวประกาศสงครามกับยาเสพติดยุทธการเปิดฟ้าเมือง มุกดาหารประจำปี 2566 โดยมีปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหมดจำนวน 360 นาย เข้าร่วมพิธี

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณะสุข องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครองท้องที่ และเครือข่ายจิตอาสาได้ประกาศสงครามกับยาเสพติด โดยการเพิ่มความเข้มงวดในด้านป้องกันให้กระทรวงศึกษาธิการ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยความรู้และหลักคิดที่ถูกต้องให้กับเยาวชน สร้างกลไกเฝ้าระวังยาเสพติด เพื่อป้องกันสถานศึกษาให้เป็น “พื้นที่สีขาวอยู่เสมอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และสนับสนุนการบำบัดรักษา ด้านการสกัดกั้น ให้กองทัพ เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าและส่งออกยาเสพติด ตามแนวบริเวณชายแดน ด้านการปราบปรามให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการเชิงรุก ในการปราบปราม-จับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ และจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ส. ขยายผลไปสู่การทำลายเครือข่ายจับกุมนายทุน และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกานสินผู้ค้ายาเสพติดที่นำเงินมาจากการฟอกเงิน และให้หน่วยงานศาลและอัยการ เร่งรัดกระการทางคดีอายา และด้านการบำบัดฟื้นฟู ให้กระทรวงสาธารณะสุขเร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรอง หรืออนุบัญญัติ กฎกระทรวงระเบียบประกาศต่าง ๆ สำหรับใช้ในการบำบัดรักษา คัดกรองผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด แล้วนำเข้าสู่กระบวนการอย่างเหมาะสมโดยจัดตั้งสถานที่บำบัดรักษา ทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลประจำตำบล รพ.สต โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง หรือมีอาการทางจิต ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้มีอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน อสม. ทำหน้าที่เป็นคู่บัดดี้ติดตามผู้ป่วยในชุมชน จนกว่าอาการจะหายขาด ตลอดจนสร้างระบบการบำบัดฟื้นฟู ในรูปแบบชุมชนเป็นฐาน Community Based Treatment :CBTx พร้อมทั้งให้กระทรวงแรงงาน ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีทักษะความรู้ในสาขาวิชาชีพ พร้อมจัดหาตำแหน่งงานให้มีงานทำ
ทั้งนี้ผู้ค้าและผู้ผลิตให้ดำเนินการจับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้นำเข้ากระบวนการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่ง Re X-ray ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน อย่างเร่งด่วนต่อไป

/ภาพ ข่าวโดยวันวิภา แพงแก้ว อนุภาพ อาจหาญ ขุนศึกพระองค์ดำ รายงาน
.

Next Post

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ต้อนรับคณะส่วน

Post Views: 76 ศูนย์ข่าวมุกดาหาร อำเภอดอนตาล ต้อนร […]

ข่าวภูธร