อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้อำนวยการฝึก

admin2

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา กลุ่ม 7 ในโครงการสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันนี้ (23 มิถุนายน 2565) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา กลุ่ม 7 ในโครงการสถานศึกษาฝึกประสบการณ์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำโดย นายอดุลชัย โคตะวีระ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์วิทยากรพี่เลี้ยง และคณะผู้อำนวยการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

1.นายธิปดิ์ ภาสว่าง สถานศึกษาต้นสังกัดวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 2.นายสุระภี ผกาพันธ์ สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
3.นายสุเทพ สระจันทร์ สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 4. นายจิรายุทธ แก้วอาสา สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเทคนิคเลย
5.นายประจักษ์ เลขตะระโก สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเทคนิคเลย 6.นายเอกวิทย์ ธาตุไชย สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
7. นายอรุณ เลิศอุดมโชค สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 8.นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 9.นายเสน่ห์ วงษ์เล่ห์ สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ10. นายนิพล แก้วกาหลง สถานศึกษาต้นสังกัด วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
โดยทั้งหมดเข้ารับเข้าฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 โดยเน้นศึกษาประเด็นการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ Soft Skills อาทิ ทักษะข้ามสายงาน ทักษะดิจิทัล ทักษะทางการเงิน ทักษะภาษา และความพร้อมเพื่อการเข้าสู่โลกของอาชีพ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงานในครั้งนี้สรุปผลรายงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นลำดับต่อไป

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภายใต้การบริหารงานของนางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ต่างมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จดังกล่าว ด้วยปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการบูรณาการการเรียนรู้ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างเวทีและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเต็มที่ ขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ ด้วย PROUD เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ดังนี้ P  Professional มีความเป็นมืออาชีพ
R = Relation มีความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้าน
O = Organization  เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
U = Unity มีความเป็นหนึ่งเดียว D  Development  มีการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผลงานดีเด่นจากการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา อาทิ สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. รอบที่ 4 ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ ครั้งที่ 3 เข้ารับการประเมินในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการตัดสิน และสถานศึกษาผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC ในระดับเหรียญทอง มีคะแนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในปี 2561 ด้วยคะแนน 474 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน เป็นต้น

Next Post

มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัด

มุกดาหาร เบาะแสอาชญากรรม ศูนย์ข่าวจังหวัดมุกดาหาร […]

You May Like

ข่าวภูธร