อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่

admin2

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ฟ้าห่วน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ สมาชิก อส.อ.ลืออำนาจ 7 นายกิตติโชค เพ็งจันทร์ กำนัน ต.ไร่ขี ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลไร่ขี ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ฟ้าห่วน หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 53 คน

Next Post

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลรา […]

You May Like

ข่าวภูธร