จ.อุบลฯ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก

admin2

จ.อุบลฯ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
( 1 เม.ย.65) ที่วัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน บริษัท ร้านค้าต่างๆ กลุ่มองค์กร เครือข่าย ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน และพี่น้องทุกหมู่เหล่าในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพ และบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้
ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ.2522 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดจัดหาทุนสมทบกองทุนเด็กชนบทเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม ในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจนและด้อยโอกาส ส่งเสริมให้องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชุมชน
ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานี มีเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,961,551.72 , (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์ ) สำหรับเป็นทุนช่วยเหลือเด็กที่มีฐานะยากจนเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดอุบลราชธานี
สำหรับทอดผ้าป่าในวันนี้ มียอดบริจาคเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เป็นเงิน 234.905.50บาท ( สองแสนสามหมื่นสี่พัน เก้าร้อย ห้าบาทห้าสิบสตางค์ )

Next Post

สุโขทัย อากาศร้อน เพลิงไหม้บ้าน 4 หลังวอด พร้อม

สุโขทัย อากาศร้อน เพลิงไหม้บ้าน 4 หลังวอด พร้อมโรง […]

You May Like

ข่าวภูธร