อบต อัยเยอร์เวงจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

admin2

อบต อัยเยอร์เวงจัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ยะลา- อบต.อัยเยอร์เวง จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว
วันนี้ (21 มิ.ย.65 ) ที่ ห้องประชุม อบต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายซอลาฮุดดิน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 โดยมี อาจารย์อุสมาน มะอะหมีน และอาจารย์มุสตอฟา มังกะลู มาเป็นวิทยากร อบรมประชาชน และผู้ประกอบการ จำนวน 50 ราย ที่สนใจเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เ

นายซอลาฮุดดิน ยาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กล่าวว่า การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้มีทักษะและความสามารถในการนำเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีทักษะการบริการแบบมืออาชีพ สามารถเป็นตัวแทนของท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักในจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อนักท่องเที่ยวรวมไปถึงการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย และยกระดับธุรกิจบริการ การท่องเที่ยวในตำบล ให้ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น
นายอุสมาน มะอะหมีน วิทยากรจัดการอบรม กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ความรู้และทักษะในเรืองพื้นฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน บทบาทหน้าที่ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อการจัดนำเทียว เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อดึงอัตลักษณ์ชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เทคนิคการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว การแนะนำตัวและนำเสนอข้อมูลชุมชน รวมไปถึงเทคนิคการจัดสถานที่ การจัดโต๊ะอาหารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

 

Next Post

ยะลา เปิดประเทศ ทางการไทย มาเลเซีย เชื่อมความ

ยะลา เปิดประเทศ ทางการไทย มาเลเซีย เชื่อมความสัมพั […]

You May Like

ข่าวภูธร