เกษตรจังหวัดสุโขทัยมอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้

admin2

เกษตรจังหวัดสุโขทัยมอบกล้าพันธุไม้ สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย เกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอร่วมมอบปัจจัยการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 ราย ได้แก่กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น 2,000 ต้น ต้นกล้ากล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง 2,000 ต้น เมล็ดพันธุ์ผัก 60 กระป๋องเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
เกษตรกรในพื้นที่ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ่ทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ ปลูกมันสำปะหลังและทำนาข้าวแต่จากการตรวจสอบพื้นที่ความเหมาะสม พบว่า ชนิดพืชที่ปลูกไม่เหมาะสมกับพื้นที่จึงส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่เหมาะสมกับ พื้นที่ของเกษตรกร ตามนโยบายเกษตรโซนนิ่ง (Zoning by Agri-Map) และเป็นพืชที่ตรงกับความต้องการของตลาดสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ เมื่อ 16 […]

You May Like

ข่าวภูธร