เชียงราย วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

admin2

เชียงราย วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.
นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน เลขที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” ให้ นายต๋า จันต๊ะ ผู้ยากไร้ ที่ปกครองอำเภอพาน คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ปกครองจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ปกครองอำเภอพาน กิ่งกาชาดอำเภอพาน และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมเกียรติในพิธี ในการนี้ ได้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของให้ผู้ยากไร้เพิ่มเติม ได้แก่ นางกาญจนา จงไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

บริษัทฮับไลท์ติ้ง จำกัด, นางอัญชลี จันทร์ตระกูล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์/บริษัท หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด,นางอมร พุฒิพิริยะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย/บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) บริจาคมุ้งลวด ให้กลุ่มเป้าหมาย 18 หลัง และนางผ่องศรี จิริศานต์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เหล่ากาชาด/บริษัท เชียงรายกรีนเฮลท์ จำกัด บริจาคกระจกเงา จำนวน 18 หลัง

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นางบุษบา […]

ข่าวภูธร