อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

admin2

อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน  เปิดงานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.    ที่ตลาดนัดคลองถม อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส้มสีทองและสินค้าเกษตรปลอดภัย ประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จากการจำหน่ายผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้างให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยว ร่วมงานอย่างคึกคัก โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ขบวนแห่ส้มสีทองและของทีอำเภอทุ่งช้าง การประกวดธิดาส้มสีทอง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนชาวไทยลื้อ ชาวไทยภูเขา เผ่าต่าง ๆ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การออกบูธจำหน่ายสินค้า การจำหน่ายส้มสีทอง ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ต่าง ๆนำ   ไม่ว่าจะเป็นผ้าลายน้ำไหล ผ้าทอไทลื้อ เป็นต้น ออกมาจำหน่ายภายในงาน

ทั้งนี้ อำเภอทุ่งช้าง เป็นอำเภอเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและหัตถกรรม มีวิถีชีวิตที่สงบ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอำเภอทุ่งช้างมีสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ อันลือชื่อคือส้มสีทองที่มีลักษณะสีสันและรสชาดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ อำเภอทุ่งช้างยังมีผลิตผลทางการเกษตร ที่หลากหลายและโดดเด่น เช่น เงาะโรงเรียนที่มีรสชาดหวาน กรอบ อร่อย เป็นแหล่งผลิตมะม่วง หิมพานต์คุณภาพดีของจังหวัดน่าน มีสินค้าชุมชนที่บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอทุ่งช้าง
ซึ่งอำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอทุ่งช้าง ส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอทุ่งช้าง องค์กรภาคเอกชน พ่อค้าประชาชน ได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์ Creative City ซึ่งเป็นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรสร้างมูลค่า โดยส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย มาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่ รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่ การส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งการผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ไทยและสินค้า ที่ได้รับการรับรอง สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และพืชผลเกษตรและผลไม้เขตร้อนอื่นๆ นำสู่ตลาดโลก[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=uvlBJvEZlt4[/embedyt]

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร.0848084888

Next Post

น่าน เรื่องราวดี ๆ  รีสอร์ท อิ่นนาตาศรี InNaTaSri เก็บ

น่าน เรื่องราวดี ๆ  รีสอร์ท อิ่นนาตาศรี InNaTaSri […]

You May Like

ข่าวภูธร