อบจ.น่าน ร่วมกับ กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียง จัด

admin2

อบจ.น่าน ร่วมกับ กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายแก่กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายแก่กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นางจิตดานันท์ กันไชย รองประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายแก่กลุ่มสตรีอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านจัดขึ้น ด้วยสตรีถือเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในสังคมเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากการเข้ามามีบทบาททางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบันปัญหาหรือข้อพิพาทด้านสิทธิ เสรีภาพและปัญหาด้านกฎหมายยังคงปรากฏอยู่ในสังคมสตรีของอำเภอภูเพียง ดังนั้น การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มสตรีของอำเภอภูเพียงและส่งผลถึงกิจการสตรีของจังหวัดน่าน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้เกิดผลเชิงบวกในด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ สิทธิความเป็นพลเมืองและกิจกรรมอื่นที่มีผลทางกฎหมายต่อสตรีในอำเภอภูเพียง รวมถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งของกิจการสตรีในจังหวัดน่านต่อไปในอนาคต การดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวกับสตรีให้กับสตรีในอำเภอภูเพียง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมของสตรีและการรักษาสิทธิของสตรีตามกฎหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคมสตรีในอำเภอภูเพียง การดำเนินโครงการฯในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือ สตรีในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 สตรีในพื้นที่ตำบลฝายแก้วและตำบลเมืองจัง รวมจำนวน 80 คน จัดอบรมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นสตรีในพื้นที่ตำบลม่วงตึ้ด, ตำบลนาปัง, ตำบลน้ำแก่น, ตำบลน้ำเกี๋ยน และตำบลท่าน้าว รวมจำนวน 80 คน รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 160 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดน่าน, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน มาร่วมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
0848084888

Next Post

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน

เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ.เชียงราย วัน […]

You May Like

ข่าวภูธร