อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ระดมเจ้าหน้าที 4 กระทรวง

admin2

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=fe1YeUljeDw[/embedyt]อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ระดมเจ้าหน้าที 4 กระทรวงหลัก ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ของจังหวัด โดยร่วมกันทำงานในพื้นที่ ยึดผลสำเร็จของงานเป็นหลัก
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด เดินทางให้กำลังใจ คณะทำงานของอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ที่ได้สร้างความคุ้นเคย จัดระบบการทำงาน การทำงานระบบทีม โดยมีเกษตรจังหวัด และเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมให้คำแนะนำ เป็นกำลังใจให้ผู้ทำงานในพื้นที่
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายทศพงศ์ บุญพุฒ สาธารณสุขอำเภอ นางอัมพวัน แสงทอง พัฒนาการอำเภอ นายรัตนชาติ เกียรติภูมิวัฒนา เกษตรอำเภอ นำทีมงานปลัดอำเภอ เกษตรตำบล พัฒนากร และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขภาพ
จำนวน 67 คน ร่วมกันซักซ้อมการทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของทางรัฐบาล นโยบายของจังหวัด ในประเด็นเน้นหนัก ดังนี้ 1.การรณรงค์ฉีดวัคซินโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 3 ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์
2.การบันทึกข้อมูฃ Thai Qm ทุกครัวเรือน 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 3.การวางแผนช่วยเหลือประชาชนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งข้อมูลปี 2562 และปี 2565 จำนวน 280 ครัวเรือน 4. การขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน และการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย คณะทำงานอำเภอเมืองอำนาจเจริญจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิด ทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

อาสาพระราชทานรวมพัฒนา ศาลเจ้าปูประเพณีบุญเดือนหก

️อำเภอดอนตาล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานรวมพัฒนา […]

You May Like

ข่าวภูธร