จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการ

admin2

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่ อำนาจของวุฒิสภา วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาดผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 วัดช้างใหญ่ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภา จะนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

จากนั้นใน ช่วงบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ณ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขด้วยกลไก ของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน อีกด้วย สำหรับช่องทางการ ติดตามข้อมูลข่าวสารของวุฒิสภา ติดตามได้ที่ Facebook FanPage: วุฒิสภา Twitter @SenateThailand  Instagram @senatethailand เว็บไซต์ www.senate.go.th  Line กลุ่ม สว.พบประชาชน พระนครศรีอยุธยา
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอดอนตาล วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

อำเภอดอนตาล วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09 […]

ข่าวภูธร