UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู เติมความรู้

admin2

UVC PROUD : อาชีวะอุบลฯ พัฒนาครู เติมความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ยกระดับ สถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศเฉพาะทาง Excellent Center ด้านการโรงแรม วันนี้ 17 มีนาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษในงานโรงแรม เพื่อการสื่อสารและยกระดับสู่ความเป็นเลิศ โดยมีข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพิเศษ ในสถานศึกษา จำนวน 116 คน เข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 ภาษาอังกฤษสำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม ฐานที่ 2 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฐานที่ 3 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัว และฐานที่ 4 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อยอดสู่การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ

นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดียิ่งขึ้น อันเป็นการพัฒนาตนเองเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ 4.0 โดยความรู้ในยุคนี้ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสถานศึกษามีเป้าหมายจัดอบรมพัฒนาผู้เรียนอีกกลุ่มในช่วงเปิดภาคเรียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมไปถึงสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพ ขานรับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มุ่งยกระดับความเป็นเลิศทางการศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับการคัดเลือกและยกระดับจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นสถานศึกษากลุ่มความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Excellent Center) ในสาขาวิชาการโรงแรม

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ สปข.2 อุบลราชธานี ลง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ สปข.2 อุบลราชธานี ลงนาม […]

You May Like

ข่าวภูธร