WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำ

admin2

WIC TOGETHER SMART ATTITUDE ล้ำเลิศทักษะ มีคุณธรรมจริยะ เปี่ยมพละปัญญา มุ่งพัฒนาชาติ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ จัดนิทรรศการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564
วันที่ 10 มีนาคม2565 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ นำโดย นางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3 (ปวช.3) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายพุฒวัฒน์ กันยะกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางชื่นจิต เดชโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายธนกร อ่อนละมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางพิศมัย นิติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะครู บุคลากรนักเรียน นักศึกษาเจ้าของผลงาน โครงการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวฯ ซึ่งในการดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้เห็นว่านักเรียนมีศักยภาพ มีทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้ได้นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ และยังสามารถทำไปขยายผลใช้ได้ในอนาคต ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานตามแผนกวิชาชีพ ระดับ ปวช.3 จำนวน 63 ชิ้นงาน ระดับ ปวส.2 จำนวน 55 ชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 118 ชิ้นงานณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ

Next Post

หยุดยาวส.อา คนคึกคัก !! แห่เจิม  จุด

หยุดยาวส.อา คนคึกคัก !! แห่เจิม  จุดประทัดถวายไอ้ไ […]

You May Like

ข่าวภูธร