นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัน

admin2

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.ลงพื้นที่ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยม คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยได้รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐาน สภาพพื้นที่ สรุปภารกิจที่สำคัญ สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งบรรยายโดย นายกฤษณะ แก้วดี นายก อบต.ป่าหุ่ง จากนั้น นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงรายได้แจ้งนโยบายเร่งด่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้ที่ประชุมรับทราบและนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป

ทีมข่าวภูธรออนไลน์รายงาน

Next Post

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.05 น. นางบุษบา

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 17.05 น. นางบุษบา บ […]

You May Like

ข่าวภูธร