มทร.ธัญบุรี มอบเข็มว่าที่บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1

admin2

มทร.ธัญบุรี มอบเข็มว่าที่บัณฑิตพยาบาลรุ่น 1
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์บัณฑิตพยาบาล โดยมีนายแพทย์ธงชัย ทวิชาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสัญลักษณ์ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ ชูอัตลักษณ์ บัณฑิตพยาบาลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพทักษะการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทนและใฝ่รู้ สามารถปรับตัว ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สำหรับปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นรุ่นแรก จำนวน 65 คน ทางคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสัญลักษณ์ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ในพิธีดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทาง มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ทั้ง 65 คน ซึ่งเข้ารับเข็มสัญลักษณ์ในครั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2549-3109 ทางเว็บไซต์ www.oreg.ac.th
ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์รายงาน

Next Post

อ.เบตง นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเบตง ขึ้นชม สกายวอล์ก

อ.เบตง นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวเบตง ขึ้นชม สกายวอล์ก […]

ข่าวภูธร