กอ.รมน.เชียงรายปลุกจิตสำนึก ฟื้นฟู อนุรักษ์

admin2

กอ.รมน.เชียงรายปลุกจิตสำนึก ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม โครงการอบรมเยาวชน ประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 65 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อ 21 – 22 ก.พ. 65 พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย ท. มอบหมายให้ พ.ต.ต. นรากร หายโศก รอง หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วย กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด เขียงราย บูรณาการ ประสานงานร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โรงเรียนบ้านโป่งแดง โรงเรียนร่องธารวิทยา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ และ ผู้ใหญ่บ้านห้วยทรายขาว ม.5 อ.พาน จัดกิจกรรม โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน มีเยาวชน นักเรียน เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ การบรรยายเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบรรยายเรื่อง บทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ การบรรยายเรื่อง การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ การบรรยายเรื่อง การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นหรือฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ นายจีรพงษ์ ใจวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เป็นประธานในพิธีเปิด พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นประธานในพิธีปิด ในวันที่ 22 ก.พ. 65 จัดกิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายมีชีวิต ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยทรายขาว อ.พาน  มี ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า และสร้างฝายมีชีวิต จำนวน 300 คน

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ ถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระ

ผู้ว่าอุบลฯ ถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวี […]

ข่าวภูธร