พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วัง

admin2

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายก อบต.วังพิกุล จังหวัดพิษณุโลก นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัด อบต.และฝ่ายนิติกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการพื้นที่บึงราชนกอย่างยั่งยืน พร้อมลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานขุดลอก ความก้าวหน้าของงานขุดลอกและถมดินบึงราชนก งานปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ปรับปรุง ยกระดับถนน งานรังวัด สอบเขต และการจัดการทำผังการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎร 7 ราย ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีนายบุญเหลือ บารมี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม ณ.ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

ครธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบต.กาญจนา ติดตาม ผลการดำเนินงาน มอบ

อบต.กาญจนา ติดตาม ผลการดำเนินงาน มอบถุงยังชีพเพื่อ […]

ข่าวภูธร