พิษณุโลก : ชูบทบาทคณะกรรมการ เร่งยก

admin2

พิษณุโลก : ชูบทบาทคณะกรรมการ เร่งยกระดับชั้นสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง วันนี้ 14 ก.พ.65 นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ รุ่นที่ 3 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายกฤษณะ มาเทียน ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 11 นายสุเทพ ช่วยอุระชน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นางกิตติกา ปานเกิด ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดเกณฑ์การจัดชั้นสหกรณ์ จากเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ 1. ด้านความสามารถในการให้บริการสมาชิก 2. ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร 4.ด้านประสิทธิภาพของการบริหารงาน ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับชั้นสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์ มีทั้งบทบาทภายในและภายนอก ด้านบทบาทภายใน คือ การทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน ดูแลกิจการสหกรณ์ พนักงานสหกรณ์ ดูแลสมาชิกให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่งคง มีการควบคุมดูแล การใช้อุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากภาครัฐอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก ส่วนบทบาทภายนอก คือ การเป็นตัวอย่างที่ดี สร้างภาพพจน์ที่ดี สร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่สหกรณ์ ไม่มีข้อบกพร่องหรือการทุจริตในสหกรณ์ ใช้หลักบริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่น สร้างความศรัทธา นำพาสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกและชุมชนต่อไป
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว พิษณุโลก

Next Post

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีเวียนเ […]

ข่าวภูธร