อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำแนวกันไฟป่า

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำแนวกันไฟป่าป้องกันเข้าบ้านเรือน9กุมภาพันธ์ 2565เทศบาลตำบลสันทรายร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางจัดการทำแนวป้องกันไฟป่ารุกรามเข้าบ้านเทศบาล​ตำบล​สันทราย​มีพื้นที่​ป่ามีเขตรับผิดชอบ​ตั้ง​อยู่หมู่ที่​ 5บ้านห้วยงูใน​ซึ่ง​ได้ประสบปัญหา​หมอกควัน​และไฟป่าต่อเนื่องเป็นประจำในห่วงเดือน​กุมภาพันธ์​ถึงเมษายน​มักก่อให้เกิดสถานการณ์​คุณภาพ​อากาศ​มีค่าฝุ่น​ควัน​สูง​เกินค่ามาตรฐาน​ทำให้ส่งผลต่อสุขภาพ​อนามัย​ของ​ประชาชน​เศรษฐกิจ​และ​การท่องเที่ยว​ และอาจรุกรามเข้าไหม้บ้านเรือนประชาชน ดังนั้น​เพื่อ​เตรียม​ความพร้อม​ในการป้องกัน​และ​แก้ไขปัญหา​หมอกควัน​และ​ไฟป่า​จึงได้จัดทำ​ แนวกันไฟกว้าง​ 8​ เมตร​ ยาว2, 000เมตรบริเวณ​ชุมชน​ปกาเกอะญอ​ หมู่​ 5​ บ้านห้วยงูในมีเครือข่าย​ ได้แก่อุทยาน​แห่งชาติ​ดอยผ้าห่อปกหน่วย​จัดการต้นน้ำแม่เผอะ​ หน่วยป้องกันรักษา​ป่า​ ที่ชม.แม่สูนกำนัน​ผู้ใหญ่บ้าน​ คุม​ประพฤติ​อำเภอ​ฝางและประชาชน​รวมทั้ง​สิ้น​ 150​ คน​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม​การ​มีส่วนร่วมทุกภาค​ส่วน​ในการป้องกัน​และ​แก้ไข​ปัญหา​หมอก​ควัน​และ​ไฟป่าสร้าง​ความ​ตระหนัก​ให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟลุกลามเข้าบ้านเรือนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน​และปลุกจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาสาธารณะไม่หวังสิ่งตอบแทน ในช่วงเวลานี้หลายๆพื้นที่ได้เฝ้าระวังไฟป่ากันแล้วและบางพื้นที่ประกาศห้ามเฝ้าแล้วทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกันไม่เผาเพื่อให้พื้นที่ทุกพื้นที่ปลอดมลพิษทางอากาศ

 

นายสำราญ แสงสงค์ รายงานข่าว

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า 9 กุมภาพ […]

ข่าวภูธร