น่าน.จัดกิจกรรม เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง

admin2

น่าน.จัดกิจกรรม เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน.เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 06.00 น. ที่ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์” พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเก ล้าเจ้าอยู่หัว  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และ กิจกรรมเพื่อสังคม  ผู้ตรวจการแผ่นดินเราทำความดีด้วยหัวใจ

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการจัดแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์และเทิดพระเกียรติด้านต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี น้อมนำพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สุขต่อสังคม และการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษากว่า 30 หน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดน่าน นำโดยนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริการด้านทันตกรรม ให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมคำแนะนำด้านสุขศึกษาแก่ประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19  ส่วนหน่วยงานอื่น ๆ ได้ให้บริการประชนชนอีกหลากหลาย เช่น การจัดหางานส่งเสริมอาชีพ ที่ดินทำกิน  การเกษตรพร้อมให้ความรู้และแนวทางตามพระราชดำริ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและการดำรงชีวิตของประชาชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริการด้านเศรษฐกิจ การออม-การเงิน ท่องเที่ยว ปศุสัตว์ ตัดผม-เสริมสวย ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สินค้า OTOP ตลอดจนแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นอกจากการบริการขั้นพื้นฐานจากหน่วยงานในพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile Unit) มาออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการบอกเล่าความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอันเป็นประโยชน์แก่พี่น้องชาวน่าน รวมถึงจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ความสำคัญด้านการสาธารณสุข ด้วยการมอบสเปรย์และทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ จำนวน 2,000 ชิ้นให้กับสถานพยาบาลเพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ อีกจำนวน 50 ชุด  “โครงการนี้นอกจากสร้างรอยยิ้ม ส่งเสริมรายได้ กระจายเศรษฐกิจ คืนความสุขให้ประชาชนยังเป็นการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระดับจังหวัดเข้าไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิด และนำบริการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่โดยตรง รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน เพื่อนำไปพิจารณาให้การช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

โทร. 0848084888

Next Post

มทบ.37 นฝ.นศท.มทบ. 37 จัดกิจกรรมจิตอาสา

มทบ.37 นฝ.นศท.มทบ. 37 จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต […]

You May Like

ข่าวภูธร