น่าน ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาโครงการ

admin2

น่าน ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาโครงการ ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 45 จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรม น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน จัดงานสัมมนาโครงการ “ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 45” ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่าน เพื่อบูรณาการแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนา  มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน จากจังหวัดน่านกว่า 400 คน เข้าร่วมงาน  ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรม น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของ

หน่วยงานภาครัฐ จากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐการลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน และประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่ เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชน และเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยื่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานได้ ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือโทรศัพท์สายด่วน 1676 โทรฟรีทั่วประเทศ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ombudsman.go.th ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ตรวจการแผ่นดิน และแอปพลิเคชันไลน์ ID Line  @ombudsmanซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่นโทร.0848084888

Next Post

อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการอบรมเผยแพร่ผล

อบจ.น่าน สนับสนุนโครงการอบรมเผยแพร่ผลงานและแข่งขัน […]

You May Like

ข่าวภูธร