วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา

admin2

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปลัดจังหวัดเชียงราย นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน เชียงราย มอบหมายปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมสมาชิก อส.อ.พาน บูรณาการกำลังร่วมกับ ตำรวจ สภ.พาน ปฏิบัติการออกตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์อำเภอพาน ดำเนินการออกตรวจและให้คำแนะนำสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยเข้าตรวจสอบสถานประการโลจิสติกส์ ดังนี้ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดสาขาพาน บริษัท Flash Express จำกัด สาขาพาน บริษัท shopee จำกัด สาขาพานบริษัทJ&T Express จำกัด สาขาพาน บ.Kerry Express จำกัด สาขาพาน บริษัท Best express จำกัด สาขาพาน โดยผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การติดตั้งป้ายสถานประกอบการไม่รับสิ่งของผิดกฏหมาย, มีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่งของรวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างน้อย 180 วัน การบันทึกข้อมูลของผู้ส่งให้ตรงตามบัตรประชาชนของผู้ส่ง

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัด

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันพฤ […]

You May Like

ข่าวภูธร