อาชีวะอุบลฯสถานศึกษาระดับเหรียญทอง

admin2

อาชีวะอุบลฯสถานศึกษาระดับเหรียญทอง APACC เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัดฯ วางเป้าหมายคุณภาพสถานศึกษาสู่รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี วันนี้ 25 มกราคม 2565 นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม คณะทำงาน นายไพรัตน์ ถิระบุตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี คณะทำงาน นางวาสนา อัมพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี คณะทำงานและนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณะทำงานและเลขานุการ

สำหรับการประเมินในวันนี้คณะอนุกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับชมนิทรรศการผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในแต่ละแผนกวิชา พร้อมด้วยประเมินจากเอกสาร หลักฐานอ้างอิงและการตอบคำถามคณะกรรมการเพิ่มเติมทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพนักศึกษา ด้านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ด้านบริหารการจัดการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ด้านบุคลากรและการบริหารงานบุคลากร และด้านความดีเด่นของสถานศึกษา จากนั้นเป็นการสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ที่ผ่านมาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผ่านการประเมินสถานศึกษาระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ APACC ในระดับเหรียญทอง ในปีการศึกษา2561 ในส่วนของรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัล 2 ครั้งต่อเนื่อง ได้แก่ ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2560 และครั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หากผ่านการประเมินระดับจังหวัดอุบลราชธานี จะเข้ารับการประเมินต่อไปในระดับสูงขึ้น เพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้สู่รางวัลอันทรงคุณค่าและภาคภูมิใจ ตลอดระยะเวลา 85 ปี ของการก่อตั้งสถานศึกษา นั่นคือ สถานศึกษาพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 โล่รางวัลพระราชทาน 3 ครั้งต่อเนื่องในรอบ 10 ปี

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

มทบ.38 ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์

มทบ.38 ร่วมกิจกรรมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุ […]

You May Like

ข่าวภูธร