Symposium on FTAAP in the post-COVID-19

admin2

Symposium on FTAAP in the post-COVID-19 pandemic and beyond เวลา 10.30 น. นายจุรินทร์
วิลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (FTAAP) ในช่วงโควิด-19 และอนาคต (Symposium on FTAAP in the post-COVID-19 pandemic and beyond) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบ ZOOM เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคนไทยและสมาชิกประชากรของ กลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปคให้เกิดขึ้น ซึ่งจะมีการคุยกันหลายประเด็น เช่น การกำหนดสาระสำคัญที่ควรบรรจุไว้ใน FTAAP อีคอมเมิร์ซ การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน เป็นต้น แต่สิ่งเหล่านี้ควรมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจสมาชิกในการนี้ นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ได้เข้าร่วมในการสัมมนาดังกล่าว และมอบหมายให้นางนาตยา ซ้อนมณี ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผ่านระบบ ZOOM ด้วย
ภาพ/ข่าว สุเทพ นิ่มนวล
รายงาน

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รับเปิดเทอม

อาชีวะอุบลฯ ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา รับเปิดเทอมให […]

ข่าวภูธร