จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน

admin2

จังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 1 -52 4 ม.ค.65 ที่อาคารเกษตรตุ้มโฮม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อพระราชทาน ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีแก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 1 – 5 จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนมีการรวมกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเกิดแนวคิดในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างอาชีพของตนเองให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง รวมถึงการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ต้นแบบ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ ที่จะเป็นเครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
โดยโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 5 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 บ้านท่าช้าง หมู่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ระยะที่ 2 บ้านโพนแอวขัน หมู่ 2 ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย ระยะที่ 3 บ้านท่าเมือง หมู่ 1 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
ระยะที่ 4 บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ 11 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ และระยะที่ 5บ้านดอนใหญ่ หมู่ 7 ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกันขับเคลื่อน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการด้านการเกษตร เพื่อนำไปวางแผนการผลิตพืชอาหารไว้บริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือน เหมาะสม กับความต้องการและสอดคล้องกับพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับสินค้าของชุมชน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในชุมชนต่อไป
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำนักพระราชวังได้มีหนังสือถึงกรมส่งเสริม-การเกษตรว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเสื้อให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ จำนวน 150 ตัว เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ระยะที่ 1 – 5 จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มละ 30 ตัว อันนำมาซึ่งความรู้สึกปลาบปลื้มปิติแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี อย่างหาที่สุดมิได้

ทีมข่าวภูธร รายงาน

Next Post

อำเภอลืออำนาจ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย

อำเภอลืออำนาจ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยเดินสายทำบุ […]

ข่าวภูธร