จังหวัดเชียงใหม่ MOUวัดโรงเรียนร่วมมือจัดการ

admin2

จังหวัดเชียงใหม่ MOUวัดโรงเรียนร่วมมือจัดการ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SwISNVLQ6_8[/embedyt]ศึกษาทางเลือกทั่วถึงเพื่ออนาคตของประเทศชาติ 21 ธันวาคม2565 ในประวัติศาสตร์ไทย โรงเรียนในยุตก่อนนั้นอาศัยวัดในการเล่าเรียนศึกษาหาความรู้ศิลปะการต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองประเทศตลอดจนเรียนเขียนอ่านให้คนได้เกิดความรู้ความฉลาดเพื่อมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญ ทางโรงเรียนพระปริย์ติธรรมวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้คิดงานพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าเล่าเรียน โดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง และ พระครูไพบูลธรรมนิเทศก์ ผู้จัดการโรงเรียนพระปริย์ติธรรมวัดป่าไม้แดง พระครูวรสุตเขต ดร.ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไม้แดง นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ นายจันทร์ ศุกร์เสาร์ นายกสมาคมวิชาชีพครูอำเภอไชยปราการ และคณะผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในอำเภอไชยปราการ นายขจรศักดิ์ วงค์สุข ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอไชยปราการ จึงได้ขอความร่วมมือกับสถาบันโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOUว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 1โรงเรียน 1 ศาสนทายาท ระหว่าง คณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ กับ สมาคมวิชาชีพครูอำเภอไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าไม้แดง แผนกสามัญศึกษา โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้ เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณ ด้านผลผลิต เด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 50 รูปเชิงคุณภาพเด็กและเยาวชน ในเขตพื้นที่อำเภอไชยปราการและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเทียบเท่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 50รูป ได้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรพระปริย์ติธรรมทั้ง 3 แผนก ได้แก่ หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แผนกธรรม และแผนกสามัญศึกษา โดยมีเป้าหมายให้มีศาสนทายาทที่พร้อมไปด้วยวิชชาและจรณะ มีศีลาจารวัตร งดงามตามที่พึงประสงค์ ดำรงศีลธรรมส่งเสริมให้พระพุทธศาสนามั่งคงยิ่งขึ้นไป เกิดกระบวนการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในทุกระดับอายุ ตามแนวทางการส่งเสริมพัฒนาชุมชนคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1พ.ศ.2558-2565วัตถุประสงค์ของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา2เพื่อสร้างศาสนทายาทให้เป็นผู้มีวิชาและจรณะ (วิชชาจรณสมฺปนฺโน)3เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ การศึกษาที่ดีย่อมนำคนไปสู่อนาคตที่ดีกว่า และเป็นการสร้างให้เด็กเยาวชนได้รัก ประเทศชาติ พระศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นทางคณะพระสงฆ์อำเภอไชยปราการ คณะครูอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแนวทางการศึกษาเพื่อทางเลือกใหม่ ให้เด็กเยาวชนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ทั้งทางโรงเรียนขั้นพื้นฐาน โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียน(ในวัด)พระปริยัติธรรม ซึ่งมีทางเลือกหลายทางในการสร้างชีวิตสร้างอนาคต สร้างโอกาสให้กับตนเอง ที่จะได้มีความรู้มีโอกาสในทางการศึกษา ทั้งคนรวย คนจน ผู้ด้อยโอกาสให้มีทางเลือกในการสร้างชาติ สร้างอนาคต

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของ

น่าน ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของ[embedy […]

You May Like

ข่าวภูธร