อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพ

admin2

การทำงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่านเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. ที่ โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ กิโลเมตรที่ 5  ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน มอบหมายให้ นายณกรณ์  ศิริรัตน์พิริยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายเสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน  นายอัมพร ชัยวิรัช เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายสมศักดิ์ เชื้อหมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายปกฤษณ์ คำเหลือง ปลัดเทศบาลเมืองน่าน นายศักดิ์ชาย ดอนพนัส รองปลัดเทศบาลเมืองน่าน นำคณะของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน เพื่อสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมคณะประกอบด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  นายประดิษฐ์ สีใส ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน นางสาวศิวพร รังสิยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนมลพิษข้ามแดน กองจัดการคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษ นายสิทธิชัย มุ่งดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) นางดวงใจ ดวงทิพย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ลงพื้นที่ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน ตั้งอยู่ กิโลเมตรที่ 5  ถนน น่าน-

ทุ่งช้าง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ อาคารสำนักงาน   บ่อฝังกลบขยะและบ่อรวบรวมน้ำชะขยะ ขนาดพื้นที่รวมทั้งหมด 60 ไร่  เริ่มดำเนินงานตั้งปี พ.ศ.2543 ถึงปัจจุบัน รูปแบบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองน่านเป็นคลัสเตอร์ของจังหวัดที่มี อปท. ในพื้นที่ รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อโรงพยาบาล สถานพยาบาล นำขยะมาทิ้งอย่างถูกหลักวิชาการ มีแนวทางพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ นำร่องในการจัดการขยะ เพิ่มประสิทธิภาพการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง พัฒนาเป็นศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อและขยะอันตรายระดับจังหวัด นำขยะอินทรีย์ประเภทกิ่งไม้ ใบไม้ เศษอาหาร มาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านหัตถกรรมและทำปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการจัดการขยะในพื้นที่บ่อฝังกลบ

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร.0848084888

Next Post

นายกแอ้ม" สายสุณี อ่อนจันทร์ อบต.กาญจนา ร่วมพิธี

นายกแอ้ม” สายสุณี อ่อนจันทร์ อบต.กาญจนา ร่วม […]

You May Like

ข่าวภูธร