16 ม.ค.วันครู อาชีวะอุบลฯ ก้าวสู่ 85 ปี ของการก่อตั้ง ภูมิใจ

admin2

16 ม.ค.วันครู อาชีวะอุบลฯ ก้าวสู่ 85 ปี ของการก่อตั้ง ภูมิใจผู้บริหาร ครู คว้ารางวัล ดีเด่นระดับประเทศ วันนี้ 16 มกราคม 2565 เป็นวันครูแห่งชาติ และในขณะเดียวกันก็เป็นวันครบรอบ การก่อตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากวันที่ 16 มกราคม 2480 มาจนถึงวันนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครบรอบ 85 ปีของการก่อตั้ง จากโรงเรียนอุบลหัตถกิจ เปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนช่างเย็บ มาเป็นโรงเรียนการช่างสตรีอุบลราชธานี โรงเรียนอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สู่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในปัจจุบัน 85 ปีแล้วที่ผลิตนักวิชาชีพสู่สังคมและประเทศชาติได้อย่างงดงาม รับรองคุณภาพสถานศึกษาด้วยผ่านการประเมินระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ APACC ในระดับเหรียญทอง ในปี 2561 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ในปี 2557 และ ปี 2561 และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการอาชีวศึกษา รอบ 4 ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ในระดับดีเยี่ยม นอกจากรางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ภายใต้การบริหารงานของ นางลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

อุบลราชธานี ยังได้รับรางวัลต่อเนื่องอีกมากมาย โดยปี 2564 นี้ สถานศึกษายังคงสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจาก 4 องค์กรดีเด่นระดับประเทศ การันตีคุณภาพ โดยเริ่มจาก องค์กรที่ 1 จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดย ครูโชคชัย ตักโพธิ์ อดีตข้าราชการบำนาญวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับ รางวัลครูยิ่งคุณ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 เป็น 1 ใน 16 คนทั่วประเทศ ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งรางวัลที่ได้รับได้แก่ เหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พร้อมด้วย เข็มเชิดชูเกียรติพระราชทาน และ เกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ สร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวของนายโชคชัย ตักโพธิ์ และชาววิทยาลัยอาชีวศึกษา และชาวอุบลราชธานีอย่างหาที่สุดมิได้ เพราะเป็นครูชาวอุบลราชธานีคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ องค์กรที่ 2 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ได้แก่ นางอรสา แถบเกิด ครูสาชาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

องค์กรที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คว้ารางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2564 3 ประเภทรางวัลระดับจังหวัด ได้แก่ 1.รางวัลประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท 2.รางวัลประเภทครูและคณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางอรสา แถบเกิด ครูสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับเข็มกลัดพระพฤหัสบดี เกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท และ3.รางวัลประเภทหน่วยงานดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

องค์กรที่ 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ได้แก่ รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.ครูพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ ครูสาขาวิชาการออกแบบ 2.ครูเจมณี ทะริยะ ครูสาขาวิชาการโรงแรม 3.ครูพรธนนันท์ รักษาศีล ครูกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยรางวัลจากหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนางสาวดวงดาว จันทร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาบริหารธุรกิจ นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากสมาคมศิษย์เก่า เทาชมพู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และรางวัลครูดีเด่นเนื่องในวันครู ประจำปี 2565 จากจังหวัดอุบลราชานี สำหรับครูผู้มีผลงานดีเด่นของคุรุสภาและรางวัลระดับชาติ จำนวน 8 คน ได้แก่ นางอรสา แถบเกิด นางมนฤดี สุวรรณกูฏ นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ นายพิศิษฐ์ อู่ศิริกุลพาณิชย์ นางเจมณี ทะริยะ นางพรธนนันท์ รักษาศีล และนายสุระชาติ พละศักดิ์

สำหรับตลอดปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา พบว่าบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผู้บริหารและข้าราชการครูได้รับรางวัลทรงคุณค่าในหลากหลายสาขาถึง 13 รางวัล อาทิ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา รางวัล Excellent Teacher 4.0 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รางวัล วิทยากรลูกเสือและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือดีเด่น ประเภทวิทยากรสนับสนุน จาก พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี โดยทั้งหมดเป็นรางวัลตอบแทนผู้ตั้งใจทำงาน สำหรับครูดีมีคุณธรรม จริยธรรมมุ่งอุทิศตนและพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จะยังคงมุ่งหน้าสานต่อก่อสิ่งดีพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาต่อไปตามเป้าหมายที่สำคัญคือ รักษามาตรฐานเดิม เพิ่มเติมปริมาณและคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์เพื่อการอาชีวศึกษาที่ดี พัฒนา UVC สู่ความเป็นเลิศ

Next Post

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ร่วมเปิดงาน "สืบสานพุทธศิลป์และ

พุทธศาสนิกชนชาวแพร่ ร่วมเปิดงาน “สืบสานพุทธศ […]

You May Like

ข่าวภูธร