อำนาจเจริญ เมื่อเวลา.9.00.นของวันที่.15. มค.65

admin2

อำนาจเจริญ เมื่อเวลา.9.00.นของวันที่.15. มค.65 นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล.สส.ระบบบัญชีรายชือหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติมาเป็นประทานในพิธีเปิดตลาดนัดโค กระเบืออาเซียน
ตลาดนัดโค กระเบือ ตั้งอยู่ที่บ้านโนโพธิ.ตโนนโพธิ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญเป็นตลาดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนโค กระเบือของเกษตรกรมีแหล่งชื้อขายโดยมีวันเวลา ที่แน่นอนในการนำสัตว์มาพบกับผู้ซื้อโดยตรง เป็นการลดปัญหาจากพ้อค้าคนกลาง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและรองรับการส่งออกโค กระเบือในประเทศ และต่างประเทศ ของประชาชนชาวอำนาจเจริญ โดยคำนึงถึงการเฝ้าระวังตรวจวัดคัดกรองจากบุคคลที่เข้าออกภายใน

ตราดนัดอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนาโควิด -19และมีมาตรการป้องกันโรคสัตว์ในพื้นที่ตลาดนัดแห่งนี้ นายคฑาเทพยังกล่าวอีกว่า กรณีสัตว์ในพื้นที่อำเภอซึ่งเป็นแห่ล่งที่ตั้งตลาดนัดจะต้องมีใบอนุญาตเคลื้อนย้ายสัตว์เพือป้องกันโรคติดต่ออย่างเข้มงวดนายคฑาเทพยังกล่าวอีกว่า ตนเป็นรองประทานกรรมมาธิการเกษตรและสหกรณ์ นายคฑ่เทพยังบอกผ่านสือมวลชนอีกว่าตลาดนัดแห่งนี้เปิดซื้อขายทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ราคา[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ksDSvvMTW0w[/embedyt]

ภาพ/ข่าว มนัส เอมโอษฐ์ รายงาน

Next Post

ทำบุญได้บุญ !! ประชาชนทยอยเข้าวัดโปรยฝนสะสมแต้ม

ทำบุญได้บุญ !! ประชาชนทยอยเข้าวัดโปรยฝนสะสมแต้มบุญ […]

ข่าวภูธร