อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบลานรวบรวมผลผลิตด้าน

admin2

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรับมอบลานรวบรวมผลผลิตด้านการเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดกลุ่มบ้านวังขี้เหล็ก ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม วันที่ 9 มกราคม2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระและพิธีรับมอบลานรวบรวมผลผลิตด้านการเกษตร โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ บริเวณลานรวบรวมผลผลิตด้านการเกษตรแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายสมควร รุ่งเรือง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบ้านวังขี้เหล็ก ภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงานและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมกันนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ

ทั้งนี้สำหรับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ข้าว กลุ่มบ้านวังขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลทำช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดในการก่อสร้าง “ลานรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องชั่ง 60 ตัน พร้อมอาคารประกอบ” เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรในพื้นที่ได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นแปลงใหญ่ ทั้งเกษตรกรที่เป็นแปลงใหญ่เดิม แต่ยังไม่มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายของบริษัทรับซื้อผลผลิต แต่ยังไม่ได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่มาดำเนินการร่วมกันในการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในระบบแปลงใหญ่ให้รวดเร็ว เพื่อจะได้มีการบริหารจัดการปริมาณและผลผลิตให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการรวบรวมผลผลิตเพื่อรวมกันขาย เชื่อมโยงตลาดที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

ร้อยเอ็ด ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำภอ

ร้อยเอ็ด ไฟไหม้บ่อขยะเทศบาลตำบลเชียงใหม่ อำภอโพธิ์ […]

ข่าวภูธร