กอ.รมน.จังหวัดน่าน ส่งมอบโครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้าง

admin2

กอ.รมน.จังหวัดน่าน ส่งมอบโครงการ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม “ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่วันที่  6 มกรทคม 2565 เวลา 14.00 น. พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน ทหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “ บวร ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรม “ชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี 2563 ในการนี้ได้มอบพันธุ์สัตว์, อาหารสัตว์, อุปกรณ์การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแทรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการดำเนินกิจกรรม ซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนให้ได้รับสารอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการและยังเป็นการฝึกทักษะในการดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและครอบครัว โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว, ส่วนราชการในพื้นที่, ผู้ปกครอง, ผู้นำชุมชน, ปราชญ์เพื่อความมั่นคงและประชาชนในพื้นที่ ในการช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Next Post

แพร่ เทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระสอบทรายแก่

แพร่ เทศบาลตำบลร้องกวาง มอบกระสอบทรายแก่เกษตรกรกลุ […]

You May Like

ข่าวภูธร