แพร่ นายกวิทยา กันกา อบต.ป่าแดง แถลงนโยบายต่อสภา

admin2

แพร่ นายกวิทยา กันกา อบต.ป่าแดง แถลงนโยบายต่อสภาอันทรงเกียรติ ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 นายธนกฤต ส่วนบุญ ประธานสภา เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายวิทยา กันกา นายกอบต.ป่าแดง แถลงนโยบายต่อสภาก่อนเข้ารับตำแหน่ง มีสมาชิก ปลัด ผอ.กองต่างๆเข้าร่วม นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ขอแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบำาแดง โดยมีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง สรุปแนวทางในการพัฒนาได้ 9 ด้าน ดังนี้ นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ โดยจะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน รางระบายน้ำ ในชุมชนให้มีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ปราศจากมลพิษ ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไขให้มีสภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน สร้างและบำรุงเหล่งกักเก็บน้ำ จะดำเนินการขุดลอก คูคลองหรือสระน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึงและ สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทั่วถึงเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ หรือผู้ประสบภัยแล้งสามารถมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง พัฒนาการให้บริการด้านแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง ปรับปรุง และพัฒนาระบบระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พร้อม ติดตั้งระบบแสงสว่างให้เพียงพอ รวมถึงพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทุกระดับชั้นให้มีคุณภาพ ศักยภาพ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนต่าง ๆสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง อย่างเป็นระบบให้มีคุณภาพได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุก ๆ ด้าน ทั้งในระบบและนอกระบบห้องเรียน น โยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุข โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีต่อประชาชน เสริมสร้างสุขภาพ อนามัยแก่เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุอย่างทั่วหน้า เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตตำบล สนับสนุน และส่งเสริม มาตรการ การป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการด้านสาธารณสุข การ ควบคุมดูแลโรคติดต่อ ดูแลส่งเสริมสุขภาพร่างกาย และดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด นโยบายด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและการสร้างชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บริหารโดยชุมชนเองทำให้รู้จักออมการช่วยเหลือกันในชุมชน โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลปาแดงมีสวัสดิการคุ้มครอง
สนับสนุนการจัดกิจกรรมและให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันสาธารณภัย สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตตลอดจนทรัพย์สินของประชาชน นโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพและ จัดระบบการผลิตการ

ตลาดส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในภาคการเกษตรและภาคนอกการเกษตร นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ำเสียให้ปราศจากมลพิษอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์ปลา และอื่น ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 8.นโยบายด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการกีฬา ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ส่งเสริม และสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกาย และการก่อสร้างลานกีฬาของหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา ในทุกหมู่บ้าน นโยบายด้านการเมืองและการปกครอง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร โดยจะบริหารงานภายใต้กฎหมายและถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือนโยบายของจังหวัดให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีคุณธรรม โดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของส่วนรวม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลป่าแดง 9.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วย ความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน  บริหารจัดการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์ ในการทำงานมากยิ่งขึ้นโดยการศึกษาอบรม การประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ และจัดให้มีสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากรอย่างทั่วถึง เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรใน อบต.

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.เชียงใหม่ เลขา ป.ป.ส. ตั้งรางวัลนำจับ 1 ล้านบาท ให้ผู้

จ.เชียงใหม่ เลขา ป.ป.ส. ตั้งรางวัลนำจับ 1 ล้านบาท […]

ข่าวภูธร