ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหาร ยืนยันทุกหน่วยงานพร้อมใจตัดงบเพื่อใช้พัฒนาตลาดอิน

admin2

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ผู้ว่ามุกดาหาร ยืนยันทุกหน่วยงานพร้อมใจตัดงบเพื่อใช้พัฒนาตลาดอินโดจีนให้แล้วเสร็จหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดมุกดาหารยอมตัดงบประมาณโครงการที่ได้รับจากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อนำไปใช้ในโครงการพัฒนาตลาดอินโดจีนให้แล้วเสร็จตามแผนงาน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นาย วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำปี 2567 จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ จำนวน 10 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม

ในปีงบประมาณ 2567 จังหวัดมุกดาหารได้รับงบประมาณโครงการ จำนวน 20 กิจกรรม เป็นเงิน รวม 128 ล้านบาทเศษ เป็นงบดำเนินงาน 14 กิจกรรม 14 ล้านบาท และงบลงทุน 114 ล้านบาท ซึ่งมีความจำเป็นต้องปรับโครงการ กิจกรรมเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงตลาดอินโดจีนให้แล้วเสร็จ ขณะที่ผู้รับจ้างได้ทำงานรุดหน้าไปพอสมควร ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมีความยินดีตัดแผนงานโครงการเช่น โครงการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง แขวงทางหลวงชนบท โครงการชลประทานมุกดาหาร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานสาธารณสุข สำนักงานเกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ ประมง ปศุสัคว์ และสาธาณสุข รวมจำนวน 73ล้านบาท เพื่อนำงบประมาณใช้ในโครงการปรับปรุงตลาดอินโดจีน ให้เสร็จในปี 2567 ตามแผนงานที่กำหนดไว้
หัวหน้าส่วนราชการอยากให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจในความจำเป็นที่โครงการต่างๆถูกตัดไปเพื่อนำมาชดเชยโครงการตลาดอินโดจีนเช่น โครงการเพิ่มพื้นที่รับน้ำให้เกษตรกร โครงการสร้างทางเพื่อรองรับการจราจรและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีของเมืองในอนาคตเพื่อการสัญจรที่สะดวก โครงการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการด้านปศุสัตว์ ประมง และการท่องเที่ยว
ขณะเดียวกัน หัวหน้าส่วนราชการยังอยากให้ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากตลาดอินโดจีนได้รับรู้และเข้าใจในความเสียสละของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่นๆ ที่อาจสูญเสียโอกาสการพัฒนาจากโครงการที่จะได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งถูกตัดไปตลอดจนขอให้ได้รับรู้ในความเสียสละของหน่วยงานราชการที่โอนงบมาเพื่อปรับปรุงตลาดอินโดจีนให้แล้วเสร็จโดยเร็วด้วย เพราะต้องการพัฒนาตลาดอินโดจีนให้มีความโดดเด่นในแถบลุ่มน้ำโขงมีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ในพื้นที่
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ตัดงบประมาณเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงตลาดอินโดจีนให้เสร็จและยังได้ทำความเข้าใจกับทุกส่วนราชการว่าหากได้รับงบประมาณมาเพิ่มจะได้นำมาคืนให้กับโครงการต่างๆที่ถูกตัดไป แน่นนอน

ภาพ ข่าวโดย วันวิภา แพงแก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ยอดขุนศึกพญายม 915 รายงาน ติดต่อโฆษณา รับเรื่องราวร้องเรียน 092-501-8750
082-152-3279

Next Post

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้บริการประชาชน เนื่องในวัน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานใ […]

ข่าวภูธร