อยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา

admin2

อยุธยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา รวมกับอำเภอนครหลวง กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างที่ทำการปกครองอำเภอ
นครหลวง อยุธยา กับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13 .00 น. ณ อาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัย สร้างความ สามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงาน เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อำเภอนครหลวง ขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยให้จัดเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์กีฬา ตลอดจนจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งชัน โดยกำหนดประเภทกีฬา ดังนี้ 1 กีฬาแชร์บอล ประเภททีมหญิง 1คู่
2 กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว 1 คู่
ประเภทหญิงเดี่ยว 1 คู่ ประเภทคู่ผสม 1 คู่
3 กีฬาปิงปอง ประเภทชายเดี่ยว 1 คู่ ประเภทหญิงเดี๋ยว 1 คู่ 4 กีฬาเปตอง ประเภททีมชาย 3 คน 1 คู่ ประเภททีมหญิง 3 คน 1 คู่

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

จ.อยุธยา เปิดฉากความ Grand กับงาน

จ.อยุธยา เปิดฉากความ Grand กับงาน Ayutthaya City P […]

ข่าวภูธร