กาญจนบุรี – โรงเรียนเทศบาล 5 มาเก๋ จัดเต็มพิธีเปิด

admin2

กาญจนบุรี – โรงเรียนเทศบาล 5 มาเก๋ จัดเต็มพิธีเปิด นักเรียนบังคับหุ่นยนต์ส่งกรรไกร ให้ประธานทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ แถมมุมกาแฟแสนอบอุ่น T5 CAFE พร้อมเสิร์ฟออเดอร์ผ่าน Application ได้เลย วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล ๕(กระดาษไทยอนุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายอำพล ยุติโกมินทร์ ปลัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายศวัธชณ์ ศิลปดิษฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ. นายอุดม เหลืองสด รองนายกฯ นางนัยนา อังคุตรานนท์ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) นายสันติ พันธ์พุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕(กระดาษไทยอนุเคราะห์) คณะบริหารฯ คณะครูอาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกเหรื่อ และนักเรียน ร่วมงานในครั้งนี้

โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน และกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกองการศึกษา และ โรงเรียนเทศบาล๕(กระดาษไทยอนุเคราะห์) ภายใต้การสนับสนุนจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีที่ได้กำหนดนโยบายและกำหนดเป็นแผนดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑.เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ เด็กเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ๒.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพื่อศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลาย ๓.เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของผู้บริหารเทศบาลเมืองกาญจนบุรีดังนั้น คณะผู้บริหารเทศบาลจึงได้กำหนดให้โรงเรียนเทศบาล๕(กระดาษไทยอนุเคราะห์) เป็นพื้นที่ในการจัดทำห้องสมุดดิจิทัส(นำร่อง) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ,สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ,หนังสือ สิงพิมพ์ วีดีทัศน์ เพื่อการศึกษาค้นคว้าที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาคันคว้าไปพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กและเยาวชน ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมที่จะเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคมในท้องถิ่น
สังคมประเทศชาติ และสังคมโลกต่อไป

นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี เปิดเผยว่า กระผมในฐานะผู้บริหารองค์กรสูงสุดของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาไว้ทั้งหมด ๕ ด้าน ซึ่งหนึ่งในนั้นว่าด้วย ห้องสมุดทันสมัย เพื่อเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พื้นที่ประดิษฐ์โครงงาน เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆให้ห้องสมุดทันสมัย น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจ ให้เด็ก เยาวชนได้รู้จักโลกที่กว้างขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำเทคโนโลยี สารสนเทศ สื่อมัลติมีเดียต่างๆมาใช้จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และประชาชน โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๕,๐๐๐.-บาท ให้กองการศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้สถานศึกษาได้มี ห้องสมุดดิจิทัล นั้น เนื่องจากกระผมได้เห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กจะเก่งได้ และดีได้ ต้องเริ่มจากการอ่านอันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะอ่านจากหนังสือหรืออ่านในมือถือ อ่านจากคอมพิวเตอร์ เพียงแต่เราจะต้องสร้างพื้นที่และโอกาสให้เด็กเลือกค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริงที่ทันสมัยและสะดวกได้อย่างไร ซึ่งกระผมเห็นว่าการพัฒนาระบบห้องสมุดยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนได้ ดังนั้นกระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน ณ ที่นี้ จะใช้ห้องสมุดดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เด็กเยาวชนและประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับไฮไลท์ในวันนี้ มีหลายช่วงเริ่มตั้งแต่การแสดงการเล่านิทานของนักเรียนประกอบกับการแสดง หน้าเวทีเป็นภาพประกอบ อีกทั้งในช่วงตอนพิธีเปิดโดยที่นักเรียนชายหญิง 2 คนได้ช่วยกันบังคับหุ่นยนต์ นำกรรไกร เพื่อมาส่งมอบให้กับประธานในพิธี ได้ทำการตัดริบบิ้นในการทำพิธีเปิดในครั้งนี้ แถมครั้งนี้จะทำเข้าภายในต้องมีบัตรสแกนคิวอาร์โคดเพื่อให้ไม้กั้นเปิดก่อนที่จะเข้าไป และมีมุมกาแฟ T5 CAFE ที่สามารถสั่งผ่าน Application ได้เลย มุมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ตลอดจนสถานที่ต่างๆภายในจังหวัดกาญจนบุรี อีกด้วย

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี - กอล์ฟ อัครนันท์ สส.ป้ายแดงเพื่อไท

กาญจนบุรี – กอล์ฟ อัครนันท์ สส.ป้ายแดงเพื่อไ […]

ข่าวภูธร