แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัดงานวันเด็ก รู้คิด รอบคอบ รับ

admin2

แพร่ เทศบาลตำบลป่าแมต จัดงานวันเด็ก รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้มข้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายกเทศมนตรีตำบลป่าแมต เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอ่านสารวันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลป่าแมตได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคี ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์และความบันเทิง เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีและมีการพัฒนาสติปัญญา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ กล้าแสดงออก และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้เด็กมีความสุข สนุกสนานในวันของเด็ก รวมถึงให้เด็กตระหนักถึงอนาคตของตนเองและของชาติ

นายเจริญ สิทธิศร ปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแมต, ผู้นำชุมชน อสม. ประธานผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าแมต  เด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลป่าแมตและเด็กในเขตพื้นที่ตำบลป่าแมต สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ เข้าร่วม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติตำบลป่าแมต ประจำปี 2565 ได้จัดงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีมาตรการ คือ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิค-19จำนวน 2 เข็ม

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ปทุมธานี วันเด็กหยุดยาว ปชช.นำรถป้ายแดงเจิม พ่วงหน้า

ปทุมธานี วันเด็กหยุดยาว ปชช.นำรถป้ายแดงเจิม พ่วงหน […]

You May Like

ข่าวภูธร