น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ประตูข่าวพญายม 915

admin2

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ประตูข่าวพญายม 915
ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ณ อำเภอดอนตาล โครงการจัดกิจเอกรรม เดินวิ่งดอนตาล ผาสุข ผู้คนน่ารัก สุขใจ
อุทยานสวนสมเด็จย่า วันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 05.30 น. นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ดอนตาลผาสุก สุขใจ อุทยานสมเด็จย่าโดยมี นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร และภริยา พร้อมด้วย นายนัฐพล สกุลไทย นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก

นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สจ ดอนตาลเขต 1 และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอดอนตาล เข้าร่วมในกิจกรรม ในครั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ทศบาลตำบลตอนตาลผาสุกให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอดอนตาล โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไป อีกทั้งเพื่อหารายได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ทุนการศึกษานักเรียน ผู้ประสบภัย เพื่อการกุศล และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอดอนตาล ณ อุทยานสมเด็จย่า ฐานวรพัฒน์ บ้านนาม่วง ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ ข่าวโดย สุวิทย์ โพธิรัชต์ สุดารัตน์ คนไว
ยอดขุนศึกพญายม รายงาน จากอำเภอดอนตาล
จังหวัดมุกดาหาร 0925018750

Next Post

พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ

พระครูสิริสิลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ประธ […]

ข่าวภูธร