น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร มุกดาหาร

admin2

น ส พ เหยี่ยวขาวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร มุกดาหารประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าวชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 22 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่อำนวยการ/สั่งการ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปตามนโยบายระดับชาติ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และกลั่นกรองโครงการ รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคณะอนุกรรมการ
พร้อมนี้ ในที่ประชุมมีการพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนจากกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวน 1 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2566 โดยที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร และพิจารณา รับรองแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดมุกดาหารประจำปี 2566
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2022 (2022 TIP Report) ซึ่งรวบรวมรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศต่าง ๆ โดยรายงานฯ ได้จัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ Tier 2 ซึ่งเป็นการยกระดับขึ้นจากระดับ Tier 2 Watch List ในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุว่าในภาพรวม รัฐบาลไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการปราบปรามการค้ามนุษย์ และกล่าวถึงพัฒนาการสำคัญในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมาโดยต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยกระดับขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม ระดับ 1 (Tier 1) หรือ ประเทศซึ่งรัฐบาลปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำของกฎหมาย TVPA โดยสมบูรณ์

/ภาพ ข่าวโดย วันวิภา แพงแก้ว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ อานุภาพ อาจหาญ ขุนศึกพระองค์ดำ รายงาน

Next Post

น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกดาหาร

Post Views: 25 น ส พ เหยี่ยวข่าวภูธร ศูนย์ข่าวมุกด […]

ข่าวภูธร